+421 908 15 16 17 | info@zalozeniesrocky.sk | 08:00 – 18:00 |

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je JUSTCUTE, s. r. o., so sídlom Špitálska 57, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 133 061, (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú JUSTCUTE, s.r.o., Špitálska 57, 811 08 Bratislava, telefonický kontakt: +421 908 15 16 17, e – mailový kontakt: info@zalozeniesrocky.sk.
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Identifikovateľnou právnickou osobou je právnická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo inú spoločenskú identitu tejto právnickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:  PhDr. Ladislav Brieška, telefonický kontakt: +421 908 15 16 17, e-mailový kontakt: info@zalozeniesrocky.sk

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy a to najmä pre prípravu dokumentov a zápis obchodnej spoločnosti, prípadne zmien v obchodnej spoločnosti do príslušných registrov a to najmä Živnostenský register, Obchodný register, Správca dane a dodávateľ IT služieb.
 3. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy ako sprostredkovateľ v prípade poskytnutia služieb registračného sídla Vašej obchodnej spoločnosti prevádzkovateľovi služby registračného sídla.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

 1. Účelom spracovania osobných údajov je

 

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, osobné údaje, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 

 1. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu

 

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 

 • podieľajúce sa na dodávaní služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania internetovej stránky,
 • zaisťujúce marketingové služby.

 

 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov, najmä zabezpečenou https komunikáciou, pravidelným aktualizovaním antivírusového programu a pravidelnej zálohy dát na externý disk.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby a inštitúcie, ktorých služby je nevyhnutné použiť za účelom plnenia Vašej objednávky.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23.01.2019.

 

ZANECHAJTE NÁM SVOJ KONTAKT, ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

Logo zalozeniesrocky