+421 908 15 16 17 | info@zalozeniesrocky.sk | 08:00 – 18:00 |

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodnej spoločnosti JUSTCUTE, s.r.o.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1.       Tieto obchodné a reklamačné podmienky platia pre poskytnutie služieb na internetovej stránke www.zalozeniesrocky.sk (ďalej len „obchodné podmienky “).

1.2.       Kontaktné údaje predávajúceho:

 

 • JUSTCUTE, s.r.o.
 • Špitálska 57, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
 • IČO: 52 133 061, DIČ: 21 20 91 47 85
 • Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 134 299/B
 • Telefón: 0908 15 16 17
 • E-mail: info@zalozeniesrocky.sk
 • Bankový účet IBAN: SK23 1111 0000 0015 4304 0003

1.3.       Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej, vzniknuté v súvislosti alebo na základe Kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito podmienkami ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ sa riadia zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č.102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V prípade ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.4.       Odchýlne ustanovenie od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchýlne zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi.

1.5.       Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.6.       Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.7.   Vyplnený objednávkový formulár na internetovej stránke predávajúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy t.j. záväzným potvrdením objednávky e-mailom zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.8.    Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

 

 • objednávanej službe,
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny služby a informácie o nákladoch spojených s dodaním služby.

1.9.   Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami riadne oboznámil a obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.10.   Kúpna cena je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy konečná a je stanovená v euro. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny služby pred jeho odoslaním, ak zistí, že cena ponúkanej služby nebola uvedená správne. V tomto prípade musí kupujúceho informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná. Prípadné zľavy z ceny služieb poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

1.11.   Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 

 • Platba bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho po uzavretí kúpnej zmluvy s uvedením variabilného symbolu platby („ pred dodaním služby“),
 • Platba v hotovosti v sídle predávajúceho JUSTCUTE, s.r.o., Špitálska 57, 811 08 Bratislava („ pred dodaním služby“),
 • Platba platobnou kartou priamo pri objednávke na účet predávajúceho

1.12.    Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo odovzdaním kúpnej ceny v hotovosti v sídle predávajúceho. V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet predávajúceho, predávajúci má právo objednávku stornovať. Služby budú poskytované až po pripísaní celej čiastky na účet predávajúceho.

REKLAMAČNÝ PORIADOK (zodpovednosť za vady, záruka reklamácie)

1.13.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, za vady, ktoré má predávaná služba pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si služby (najmä dodané dokumenty) bezprostredne pri ich prevzatí. V prípade, že služby pri prevzatí nezodpovedajú kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

1.14.    Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujúcim plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za dodané vady služieb, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za chybné plnenie predmetu zmluvy. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov SR.

1.15.    Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby zakúpené kupujúcim od predávajúceho vo forme vyplnenia formuláru na internetovej stránke predávajúceho.

1.16.   Práva z chybného plnenia (reklamácie) uplatňuje kupujúci písomne u predávajúceho prostredníctvom emailovej korešpondencie na adrese: info@zalozeniesrocky.sk.

1.17.    Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie služieb.

1.18.   Reklamačné konanie sa začína dňom:

 

 • doručenia oznámenia o uplatnení reklamácie

O uplatnení reklamácii vydá predávajúci alebo určená osoba kupujúcemu potvrdenie, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady služby a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe.  Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku vybavenia reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomný doklad prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.19.   Kupujúci môže objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pokiaľ mu nebolo doručené potvrdenie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva). V odvolaní objednávky je potrebné uviesť meno kupujúceho, e-mail, číslo objednávky a popis objednanej služby.

1.20.    Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Náklady spojené s vrátením služby znáša kupujúci.

1.21.    V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je však oprávnený započítať pohľadávku na náhradu vykonaných služieb do času, kedy kupujúci odstúpi od zmluvy. Tieto nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

1.22.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä ak:

 

 1. ak pri platbe na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 5 dní od potvrdenia objednávky,
 2. ak predávajúci nie je schopný dodať službu v primeranej lehote, najneskôr však do 90 dní od prijatia platby na účet za objednanú službu.

Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.23.    Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Podmienkami ochrany osobných údajov predávajúceho, definovaných predávajúcim v článku 2. ods. 1 až 3 Podmienky ochrany osobných údajov.

1.24.    Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho najmä v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, e-mailová adresa, fakturačná adresa, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia  kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, a vedenia užívateľského účtu, spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, a to výhradne v súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky a za účelom skvalitnenia služieb zákazníkom.

1.25. Kupujúci je zodpovedný za správnosť dodaných / vyplnených údajov cez internetovú stránku predávajúceho. V prípade mylne dodaných údajov od kupujúceho nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť pri plnení predmetu zmluvy.

1.26. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim za účelom zasielania marketingových informácií kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho. Predávajúci po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

1.27. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva len správne úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje kupujúcich, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje kupujúcich spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

1.28.    Kupujúci prehlasuje, že voči jeho fyzickej osobe, a zároveň aj voči ostatným fyzickým osobám, uvedených v objednávke, nie je vedené žiadne exekučné konanie a žiaden z účastníkov nemá dlh voči sociálnej, zdravotnej poisťovni alebo daňovému úradu (Finančná správa SR).

ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES

1.29.    Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať.

1.30.    Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1.31.    Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžaduje písomnú formu.

1.32.    Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Príloha: Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 • (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
 • Komu: JUSTCUTE, s.r.o., Špitálska 57, 811 08 Bratislava, IČO: 52 133 061, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka číslo 134 299/B, telefón: 0908 15 16 17, e-mail: info@zalozeniesrocky.sk.

Týmto oznamujem/-e, že odstupujem/-e od kúpnej zmluvy pri poskytnutí tejto služby číslo:
Dátum objednania/prijatia (*)
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)
Číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí:
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum
(*) Povinný údaj.

 

ZANECHAJTE NÁM SVOJ KONTAKT, ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

Logo zalozeniesrocky